Přetisky Sudet a Moravské Ostravy

Rumburk
/ Rumburg

Rumburk
/ Rumburg

Tento krátký přehled přetisků Rumburku si klade za cíl představit českým a slovenským sběratelům a badatelům toto provizorní vydání a podnítit je ve sběru informací a doplnění tohoto článku. K výzkumu jsem použil německy psanou literatůru, rozhovory s Gerhardem Späthem a veřejně přístupné zdroje. Tímto článkem jsem chtěl požádat další sběratele těchto provizorii, kteří vědí více o sdílení informací. Tyto nové informace bych přidával do těchto článků. Prosím kontaktujte mě na stránce Kontakt.

Město Rumburk mělo v roce 1938 asi 10 000 obyvatel. Město leží ve Šluknovské pahorkatině a protéká jím říčka Mandava. Rumburk je ze tří stran obklopen Německem. Hlavní poštovní úřad byl příslušný pro tři správní okresy Rumburk (Rumburg), Šluknov (Schluckenau) a Varnsdorf (Warnsdorf). Oblast zahrnovala 50 měst a obcí se 42 poštovními úřady. 

Pohlednice z Rumburku (Sudety).
Pohlednice z Rumburku (Sudety).

V září panovala napjatá situace v celém Šluknovském výběžku. Rozmáhal se teror proti antifašistům. Začaly se množit nelegální přechody přes hranice, protože mnoho Němců utíkalo, aby nemuseli rukovat do československé armády. Uprchlictví z Československa ale nebylo novým jevem, již v lednu 1938 byly v Německu z utečenců organizovány a cvičeny ozbrojené útvary. 

Dne 11. 9. byla zorganizována v Rumburku českými a německými antifašisty přednáška na téma „Demokracie a stát“. Svolal ji český obchodník Hynek Vágner. Shromáždění ale bylo přerušeno skupinou asi 500 henleinovců, kteří se pokusili dostat na místo konání – do sálu v budově „Střelnice“. Setkání následně pokračovalo na jiném místě, kde došlo 
k dalším potyčkám s henleinovci, kteří pak pochodovali demonstrativně celým Rumburkem a křičeli nacistická hesla.  

Impulzem pro vypuknutí zářijového povstání byl Hitlerův projev ze dne 12. 9.  Po Hitlerově štvavém projevu se ve městě rozezvučely tovární sirény, Němci vyšli do ulic a skandovali nacistická hesla jako: „Ein Volk, ein Reich, ein Führer“ či „Sieg Heil“ a podobně. Tyto manifestace probíhaly až do 22. září a českoslovenští občané se již nemohli objevit ve Šluknově na ulici bez ozbrojeného doprovodu. Němečtí obyvatelé si na finanční stráži hlídkující na hranicích vynucovali volný odchod do Německa. Docházelo k výtržnostem a byly provedeny první útoky proti Čechům a Židům. Henleinovci také začali provádět první sabotáže, například přerušování telefonických linek. V noci z 12. na 13. září 1938 propukly nepokoje v Rumburku, fanatičtí Němci ničili obchody a zapálili sklad dřeva na pile u rumburského nádraží. 

Trafika s přeškrtnutými českými nápisy na Šluknovsku
Trafika s přeškrtnutými českými nápisy na Šluknovsku

Dne 14. září vyhlásil Svaz pro průmysl generální v celém Šluknovském výběžku stávku. Z továren, kde měli hlavní slovo henleinovci, byli propuštěni čeští zaměstnanci a antifašisté. V Rumburku toho dne vypukly výtržnosti, které musely být potlačeny vojáky československé armády. Henleinovci se pokusili neúspěšně zapálit pilu u nádraží a snažili se také o pumový atentát na pořádkového velitele. 15. září byl v Německu oficiálně založen Sudetendeutsche Freikorps. Velením jednotky, která měla působit na Šluknovsku, byl pověřen Franz May, původně poslanec za SdP. Úkolem Freikorpsu bylo narušovat klid na hranicích a provádět teroristické akce ve spolupráci s tzv. ordnery, kteří zůstali doma. Ti byli organizováni v oddílech Freiwilliger Schutzdienst. Docházelo k útokům na úřady, k přestřelkám s československou ozbrojenou mocí a přerušovala se komunikační spojení.  V Rumburku vyvolávalo nepokoje přibližně 2 000 henleinovců. Pokusili se o obsazení dělnické pekárny, kterou bránili němečtí antifašisté. Klid ve městě byl nastolen až po povolání posil četníků z České Lípy
a Liberce. Aby bylo zamezeno dalšímu zhoršení již tak kritické situace, vyhlásila Československá vláda ve všech třech okresech na Šluknovsku stanné právo. 

Kvůli neustále se vyostřující situaci započala 20. září evakuace rodin českých státních zaměstnanců. Taktéž němečtí antifašisté začali posílat své rodinné příslušníky do českého vnitrozemí. 

Dne 22. září vypukly ve městě nepokoje ve velkém měřítku. Mnoho sociálních demokratů a komunistů bylo zatčeno a odvlečeno do Německa. Zdejší ordneři obsadili rumburskou státní policejní expozituru, okresní úřad a nádraží, odzbrojili tamní finanční stráž a obsadili celní úřad. V příhraničních městech, kde se nacházely přechody do Německa, dokonce zasahovala SS, která napomáhala henleinovcům s obsazováním strategických míst. Ještě téhož dne překročila skupina říšských Němců z SA hranice v Seifhennersdorfu a vydala se směrem na Rumburk. Problém však představovala československá vojenská posádka sídlící v Rumburku. Českoslovenští vojáci ale byli odříznuti od velení, protože ordneři přerušili telefonické spojení. A tak velitel posádky vypustil poštovní holuby se zprávou, že posádka město opustí a ustoupí k pevnostní linii. Když se tak stalo, přítomní říšští Němci předali slavnostně starostovi nacistický prapor a na poště se začalo razítkovat heslem „Wir sind frei!“.  

Most v Dolním Podluží vyhozený do povětří ustupujicími Čechy (30. září 1938).
Most v Dolním Podluží vyhozený do povětří ustupujicími Čechy (30. září 1938).

Přetisky Rumburku

Rumburské provizorní vydání obsahuje 52 známek a má poštovní platnost od 26. 9. 1938 do 20. 10. 1938. Přetisk probíhal od 22.9. 1938 do 5. 10. 1938, i když říšská pošta převzala provoz už 3.10.1938, byly přetisky prodávány souběžně s říšskými známkami. 

Robert Erben tehdy z pověření SdP převzal správu a vedení pošty s celkem 42. poštovními úřady, do kterých byli dosazeni zbylí poštovní zaměstnanci německé národnosti. Aby bylo možné vést poštovní styk, bylo rozhodnuto sesbírat zbylé poštovní ceniny z celého kraje a přetisknout je nápisem „Wir sind frei!“ a hákovým křížem.

Poštovní tarify byly vázány na československou korunu. Poštovní tarify byly přepočítávány v poměru  
1 Kčs => 10Pf. Bylo možné používat československé známky, rumburské přetisky a německé známky. V tomto období nebylo možné posílat zásilky doporučeně (umožněno až po převzetí pošty říší). 

Na poměry ostatních sudetských přetisků je vydání relativně vysoké. Existuje mnoho poštovně nepoužitých archů. Podle knihy „Die Postwertzeichnen des Sudetenlandes“ byly neprodáne zásoby zaslány do Berlína, ale jejich pozdější osud je neznámý. Předpokládá se, že skončily v rukou překupníků, protože stále existuje jejich velké množství. Údajně obdržel album celé sady rumburských přetisků od SdP jako dar k osvobození i samotný Hitler. 

Rumburský přetisk má 5 základních typů a byl proveden tiskárnou Heinrich Pfeiffer (Buchdruckerei Heinrich Pfeiffer) v Rumburku.   

Rumburk | Rumburk přetisk 1 - Sudety | Sudetenland | Rumburg
1
Rumburk | Rumburk přetisk 2 a - Sudety | Sudetenland | Rumburg
2 a
Rumburk | Rumburk přetisk 2 b - Sudety | Sudetenland | Rumburg
2 b
Rumburk | Rumburk přetisk 3 - Sudety | Sudetenland | Rumburg
3
Rumburk | Rumburk přetisk 4 - Sudety | Sudetenland | Rumburg
4

Známky s přetiskem 50 Heller byly dodány k prodeji jen v Rumburku až 5. 10. 1938 kolem 11. hodiny dopoledne. Prodej probíhal jen do 6. 10. 1938 (na některých malých uřadech až do 8. 10. 1938), proto byly známky s tímto přetiskem k dispozici jen jeden a půl dne. Tyto známky jsou velmi ceněny na poštovně použitých celistvostech. 

Kniha „Die Postwertzeichnen des Sudetenlandes“ uvádí odpověd vrchního poštovního inspektora Jahna na dotazy německých filatelistů a badatelů ohledně rumburských přetisků (přeloženo do češtiny níže): 

uvádí odpověd vrchního poštovního inspektora Jahna na dotazy německých filatelistů a badatelů ohledně rumburských přetisků
uvádí odpověd vrchního poštovního inspektora Jahna na dotazy německých filatelistů a badatelů ohledně rumburských přetisků 2

Vrchní poštovní inspektor Jahn Ústí nad Labem, 22. listopadu 1938 

  1. Kdo úředně nařídil, případně schválil, přetisk (přetisk: Jsme svobodni!)? Kdo prováděl kontrolu?
  2. Byly tyto známky použity jako poštovní? Bylo možné používat zároveň české i přetisknuté známky? Byly přetisky považovány za vzpomínkové, nebo měl přetisk pouze funkci znehodnocení? (Opravit.)
  3. Kdy se tyto přetisky používaly a případně mohly být použity?
  4. Kdy německé jednotky vstoupily do Rumburku? Kdy se přestaly používat tyto přetisky?
  5. Byla razítka, respektive typy přetisků, stažena, případně zničena, a podléhala vždy kontrole?

 

k 1. Když poštovní správa převzala poštovní uřad Rumburk 3. 10. , byly přetisky odevzdány. Češi se stáhli ze severních Sudet mezi 22. 9. a 3. 10. Během tohoto období vykonávala SdP zákonodárnou moc a dohlížela i na provoz pošty. Přetisky byly prodávány až do 6. 10. 

k.2. Přetisky se mohly volně poštovně používat a zárověn se směly používat i české známky. Přetisky byly frankovány podacím razítkem stejně jako ostatní poštovní zásilky. 

k.3. Bod 1. 

k.4. Do Rumburku vstoupily německé jednotky 2. 10. Zbytek v bodě 1. 

k.5. Nepoužité zbytky zásob přetisků byly předány odpovědným úřadům. 

 

Kniha „Die Postwertzeichnen des Sudetenlandes“ uvádí i několik dopisů Dr. Horrovi o zakoupených přetiskových zvláštnostech. Níže jsou dva z nich přeloženy do češtiny. 

——- 

Zpráva pro učely výzkumu 

Tímto potvrzuji, že jsem na rumburském poštovním úřadě 5. řijna 1938 zakoupil známku hodnoty 2 Kčs  se zrcadlově převráceným hákovým křížem a s deskovým číslem. Pořád se nachází v mém vlastnictví. 

 Rumburk, 6. 3. 1939 Rudolf Grünwald 

Rumburk 

Töpfergasse 42 

Sudetengau 

——- 

 

Vysvětlení 

Pro filatelistické učely výzkumu o rumburském „WIR-SIND-FREI-vydání“ potvrzuji níže uvedené: 

Jeden rumburský sběratel vlastní přetiskový čtyřblok známky hodnoty 3,50 Kč s deskovým číslem a převráceným hákovým křížem. Tuto známku koupil na místní poštovní přepážce 5. 10. 1938. 

Heinrich Kühn 

Rumburg 

Předseda rumburského Svazu sběratelů známek 

——- 

Kniha „Die Postwertzeichnen des Sudetenlandes“ uvádí odpověď z firmy Fa. Strache-Warnsdorf Svazu filatelistů na dotaz ohledně použití rumburských přetisků (přeloženo do češtiny níže): 

uvádí odpověď z firmy Fa. Strache-Warnsdorf Svazu filatelistů na dotaz ohledně použití rumburských přetisků
uvádí odpověď z firmy Fa. Strache-Warnsdorf Svazu filatelistů na dotaz ohledně použití rumburských přetisků

Filatelistickému svazu Sudetská župa 4.2.1939 

Obchodní vedení, Varnsdorf. 

Na váš přátelský dotaz vám rádi potvrzujeme, že jsme nakupovali rumburské provizorní přetisky na přepážce Hlavního poštovního úřadu Varnsdorf a na jeho filiálkách od 30. září až do 6. října 1938. A používali jsme tyto přetisky při našich obchodních aktivitách. 

Loučíme se s německým pozdravem Heil Hitler! 

                                                                                                                                                                               Ed. Strache 

Přehled tiskových vad (zvláštností)

1. Zrcadlově převrácený hákový kříž u „krajin“ a „Košic„. (Pole 91). Dr Hörr se domnívá, že existuje maximálně  
40 listů a proto maximálně 40 exemplářů. Tato zvláštnost je známá u známek 10, 13, 14, 15 a 16. 

Rumburk přetisk známky - sudety - sudetenland - Rumburg - Michel 13I a 13
Mi. 13I a 13

2. Vykřičník ve tvaru kapky u „zimních sletových sokolských her“, „dětem„, „20 výročí bojů čs. Legií„, 
„X. všesokolského sletu v Praze“ a „Olomouce 5 Kčs„. (4 a 12 svislá řada) 

Rumburk přetisk známky - sudety - sudetenland - Rumburg | doss alto | - Michel 49I a 49
Mi. 49I a 49
Rumburk přetisk známky - sudety - sudetenland - Rumburg | doss alto | - Michel 50I
Mi. 50I
Rumburk přetisk známky - sudety - sudetenland - Rumburg | doss alto | - Michel 48I
Mi. 48I (7 ks)

3. Nakloněný hákový kříž u „novinových známek“ a „doplatních známek„. U doplatních známek se tato zvláštnost nachází v poslední svislé řadě (10 řada) a proto musí mít na pravé straně pásku. U novinových známek existuje tato zvláštnost u sokolů, u holubic jen u 100-haléřového přetisku (27I – 35I) a opět v poslední svislé řade 

Rumburk přetisk známky - sudety - sudetenland - Rumburg | Michel 30 a 30I
Mi. 30 a 30I čtyřblok (9900 a 990 ks)
Rumburk přetisk známky - sudety - sudetenland - Rumburg | Michel 22I
Mi. 22I (20 ks)

4. Dole zploštělý hákový kříž (zvláštnost PF II) u krajin (pole 21, 22, 26). Tato zvláštnost je známá u známek 10, 11, 12, 13, 14, 15 a 51.

Rumburk přetisk známky - sudety - sudetenland - Rumburg | Michel 11 PF III
Mi. 11 PF II (86 ks)
Rumburk přetisk známky - sudety - sudetenland - Rumburg | Michel 12 PF II
Mi. 12 PF II

5. Zprava přerušené w ve slově wir u krajin (pole 97). Tato zvláštnost je známá u známek 10, 11 a 13. 

Rumburk přetisk známky - sudety - sudetenland - Rumburg | Michel 13 a PF
13 PF (přerušené w ve slově wir)

6. Přerušené s ve slově sind (zvláštnost PF II) u krajin (pole 93). Známý výskyt je u krajin 10, 11, 14, 15 a 16. 

Rumburk přetisk známky - sudety - sudetenland - Rumburg | Michel 13 a PF II
Mi. 16 PF II

7. Kroužek místo tečky ve slově wir (zvláštnost PF IV) u krajin (pole 82). Známý výskyt je u krajin 10, 11, 14, 15 a 17. 

Rumburk přetisk známky - sudety - sudetenland - Rumburg | Michel 10 PF IV
Mi. 10 PF IV
Rumburk přetisk známky - sudety - sudetenland - Rumburg | Michel 15 PF IV
Mi. 15 PF IV

8. Chybí horní břevno hákového kříže (pole 61). 

Rumburk přetisk známky - sudety - sudetenland - Rumburg | Michel 51 II
Mi. 51 II

9. Neúplný přetisk . 

Rumburk přetisk známky - sudety - sudetenland - Rumburg | Michel 3
Mi. 3

10. Vlevo nahoře zploštělý hákový kříž (zvláštnost PF I) u portrétů (pole 123 a 145).

Rumburk přetisk známky - sudety - sudetenland - Rumburg | Michel 9 PF I
Mi. 9 PF I

11. Otočený přetisk (zvláštnost 5s) tento unikát byl údajně ztracen poštou cestou ze Salzburgu do Vídně. 

Rumburk přetisk známky - sudety - sudetenland - Rumburg | Michel 5 S
Mi. 5s (1 ks)

12. Silně posunutý přetisk  

Rumburk přetisk známky - sudety - sudetenland - Rumburg | Michel 31 F
Mi. 31 F

12. Částečný přetisk na zadní straně

Rumburk přetisk známky - sudety - sudetenland - Rumburg | Michel Lw
Mi. 18LW (unikát)

12. Obrácený přetisk

Rumburk přetisk známky - sudety - sudetenland - Rumburg | Michel 8K
Mi. 8K údajně přidaná už vytržená a otočená známka do tisku (unikát)

Poštovní razítko Rumburku

Podle knihy „Sudeten-Deutsche Befreiungs-Stempel 1939používal Rumburk české razítko a poté  
tzv. „nacionalizované české razítkotypu „4 a“ v černé barvě (nacionalizované razítko je české dvojjazyčné razítko, 
u kterého byl odstraněn český název místa). 

Aš přetisk známky - sudety - sudetenland - poštovní razítko

Nacionalizovaná razítka: 

   Rumburg 1 –  s písmeny – g, j 

   Rumburg 2 –  s písmeny – b, c 

umburk přetisk známky - sudety - sudetenland - Rumburg
43 s písmenem k (4.X.38-18 hodin)
umburk přetisk známky - sudety - sudetenland - Rumburg
Mi. 24 s písmenem g (4.X.38-10 hodin)

Oslavné razítko

Podle knihy „Sudeten-Deutsche Befreiungs-Stempel 1939″ jsou dvě oslavná razítka možná. Ve většině míst se za toto razítko požadoval příplatek ve výši nominální hodnoty známky. Příplatek byl nutný, protože Český stát neplatil poštovní uředníky a říšská pošta od 3. řijna 1938. 

1. Rumburg / Tag der Befreiung / 22.9.38 / Heil Hitler = forma 4 a v černé, červené nebo fialová barvě. 

umburk přetisk známky - sudety - sudetenland - Rumburg
Mi. 45 s fialovým oslavným razítkem
umburk přetisk známky - sudety - sudetenland - Rumburg
Mi. 18 s černým oslavným razítkem

2. Der Führer / in / Rumburg / 6.X.1938 v červené barvě. 

Státní znak

Rumburk přetisk známky - sudety - sudetenland - Rumburg | Michel 1
Mi. 1 (2790 ks)
Rumburk přetisk známky - sudety - sudetenland - Rumburg | Michel 2
Mi. 2 (29800 ks)
Rumburk přetisk známky - sudety - sudetenland - Rumburg | Michel 3
Mi. 3 (81800 ks)
Rumburk přetisk známky - sudety - sudetenland - Rumburg | Michel 4
Mi. 4 (3680 ks)
Rumburk přetisk známky - sudety - sudetenland - Rumburg | Michel 5
Mi. 5 (48900 ks)

Portréty

Rumburk přetisk známky - sudety - sudetenland - Rumburg | Michel 6
Mi. 6 (33800 ks)
Rumburk přetisk známky - sudety - sudetenland - Rumburg | Michel 7
Mi. 7 (107900 ks)
Rumburk přetisk známky - sudety - sudetenland - Rumburg | Michel 8
Mi. 8 (21800 ks)
Rumburk přetisk známky - sudety - sudetenland - Rumburg | Michel 9
Mi. 9 (24200 ks)

Krajiny, hrady, města

Rumburk přetisk známky - sudety - sudetenland - Rumburg | Michel 10
Mi. 10
Rumburk přetisk známky - sudety - sudetenland - Rumburg | Michel 11
Mi. 11
Rumburk přetisk známky - sudety - sudetenland - Rumburg | Michel 12
Mi. 12
Rumburk přetisk známky - sudety - sudetenland - Rumburg | Michel 13
Mi. 13
Rumburk přetisk známky - sudety - sudetenland - Rumburg | Michel 14
Mi. 14 (200 ks)
Rumburk přetisk známky - sudety - sudetenland - Rumburg | Michel 15
Mi. 15
Rumburk přetisk známky - sudety - sudetenland - Rumburg | Michel 16
Mi. 16 (200ks)
Rumburk přetisk známky - sudety - sudetenland - Rumburg | Michel 17
Mi. 17
Rumburk přetisk známky - sudety - sudetenland - Rumburg | Michel 18
Mi. 18
Rumburk přetisk známky - sudety - sudetenland - Rumburg | Michel 17
Mi. 17 s přetištěným kuponem dole (76 ks)
Mi. 18 s přetištěným kuponem vpravo (60 ks)
Rumburk přetisk známky - sudety - sudetenland - Rumburg | Michel 10I
Mi. 10I se zrcadlově převráceným hákovým křížem
Rumburk přetisk známky - sudety - sudetenland - Rumburg | Michel 14 PF
Mi. 14PF
Rumburk přetisk známky - sudety - sudetenland - Rumburg | Michel Lw
Mi. 18 LW (12 Ks s deskovým číslem)
Rumburk přetisk známky - sudety - sudetenland - Rumburg | Michel Lw
Mi. 18LW (unikát)

Novinové - sokol v letu

Rumburk přetisk známky - sudety - sudetenland - Rumburg | Michel 19
Mi. 19 (2500 ks)
Rumburk přetisk známky - sudety - sudetenland - Rumburg | Michel 20
Mi. 20 (400ks)
Rumburk přetisk známky - sudety - sudetenland - Rumburg | Michel 21
Mi. 21 (200 ks)
Rumburk přetisk známky - sudety - sudetenland - Rumburg | Michel 22
Mi. 22 (200ks)
Rumburk přetisk známky - sudety - sudetenland - Rumburg | Michel 23
Mi. 23 (69 ks)
Rumburk přetisk známky - sudety - sudetenland - Rumburg | Michel 19I
Mi. 19I nakloněný hákový kříž
Rumburk přetisk známky - sudety - sudetenland - Rumburg | Michel 20I
Mi. 20I (35 ks) nakloněný hákový kříž
Rumburk přetisk známky - sudety - sudetenland - Rumburg | Michel 22I
Mi. 22I (20 ks)

Novinové - holubice

Rumburk přetisk známky - sudety - sudetenland - Rumburg | Michel 24
Mi. 24 (8500 ks)
Rumburk přetisk známky - sudety - sudetenland - Rumburg | Michel 25
Mi. 25 (11200ks)
Rumburk přetisk známky - sudety - sudetenland - Rumburg | Michel 26
Mi. 26 (16200 ks)
Rumburk přetisk známky - sudety - sudetenland - Rumburg | Michel 27
Mi. 27 (36000 ks)
Rumburk přetisk známky - sudety - sudetenland - Rumburg | Michel 28
Mi. 28 (45300 ks)
Rumburk přetisk známky - sudety - sudetenland - Rumburg | Michel 29
Mi. 29 (10000 ks)
Rumburk přetisk známky - sudety - sudetenland - Rumburg | Michel 30
Mi. 30 (9900 ks)
Rumburk přetisk známky - sudety - sudetenland - Rumburg | Michel 31
Mi. 31 (36000 ks)
Rumburk přetisk známky - sudety - sudetenland - Rumburg | Michel 32
Mi. 32(45300 ks)
Rumburk přetisk známky - sudety - sudetenland - Rumburg | Michel 33
Mi. 33(6200 ks)
Rumburk přetisk známky - sudety - sudetenland - Rumburg | Michel 34
Mi. 34 (10000 ks)
Rumburk přetisk známky - sudety - sudetenland - Rumburg | Michel 35
Mi. 35(9900 ks)

Doplatní - definitívní vydání

Rumburk přetisk známky - sudety - sudetenland - Rumburg | Michel 36
Mi. 36 (4800 ks)
Rumburk přetisk známky - sudety - sudetenland - Rumburg | Michel 37
Mi. 37 (4200 ks)
Rumburk přetisk známky - sudety - sudetenland - Rumburg | Michel 38
Mi. 38 (4000 ks)
Rumburk přetisk známky - sudety - sudetenland - Rumburg | Michel 39
Mi. 39 (6100 ks)
Rumburk přetisk známky - sudety - sudetenland - Rumburg | Michel 40
Mi. 40 (7200 ks)
Rumburk přetisk známky - sudety - sudetenland - Rumburg | Michel 41
Mi. 41 (10400 ks)
Rumburk přetisk známky - sudety - sudetenland - Rumburg | Michel 43
Mi. 43 (10100 ks)

Zimní sletové sokolské hry

Rumburk přetisk známky - sudety - sudetenland - Rumburg | Michel 44I
Mi. 44I (7 ks)
Rumburk přetisk známky - sudety - sudetenland - Rumburg | Michel 44 ZF w
Mi. 44 ZF w (5 ks)

Dětem

Rumburk přetisk známky - sudety - sudetenland - Rumburg | Michel 45I
Mi. 45I (600 ks)
Rumburk přetisk známky - sudety - sudetenland - Rumburg | Michel 46I
Mi. 46I (500 ks)
Rumburk přetisk známky - sudety - sudetenland - Rumburg | Michel 45
Mi. 45 s kuponem (50 ks)
Rumburk přetisk známky - sudety - sudetenland - Rumburg | Michel 46
Mi. 46 s kuponem (50 ks)

Legionářské

Rumburk přetisk známky - sudety - sudetenland - Rumburg | Michel 47
Mi. 47 (200 ks)
Rumburk přetisk známky - sudety - sudetenland - Rumburg | Michel 48
Mi. 48 (50 ks)
Rumburk přetisk známky - sudety - sudetenland - Rumburg | Michel 48
Mi. 49 (7750 ks)

X. všesokolský slet v Praze (Fügner)

Rumburk přetisk známky - sudety - sudetenland - Rumburg | Michel 50
Mi. 50 (4380 ks)
Rumburk přetisk známky - sudety - sudetenland - Rumburg | Michel 50I
Mi. 50 I (614 ks)

Výstavy v Plzni a Košicích

Rumburk přetisk známky - sudety - sudetenland - Rumburg | Michel 51
Mi. 51 (13050 ks)
Rumburk přetisk známky - sudety - sudetenland - Rumburg | Michel 52
Mi. 52 (17000 ks)

Bloky

Rumburk přetisk známky - sudety - sudetenland - Rumburg | Michel 10
Blok 25 známek 10 z toho 2x 10 III (pole 21 a 22), (dole zploštělý hákový kříž).
Rumburk přetisk známky - sudety - sudetenland - Rumburg | Michel 15
Blok 25 známek 15 (zprava přerušené w ve slově wir), (pole 97).
Rumburk přetisk známky - sudety - sudetenland - Rumburg | Michel 25
Blok 12 známek 25 F (silně posunutý přetisk).
blok s 49I (vykřičník ve tvaru kapky)

Poštovní celistvosti

Dopis z Dolní Poustevny (Nieder Einsiedel) s 52 do Groß-Schönau (18. října 1938)
Dopis s 19, 20 a 22 do Drážďan (17.řijna 1938) .
Dopis s 19, 20 a 22 ze Šluknova do Drážďan (17.řijna 1938) .
Expresní dopis s 14 z Krásné Lípy (Schönlinde) do Löbau (11.řijna 1938) .
Expresní dopis s 14 z Krásné Lípy (Schönlinde) do Löbau (11.řijna 1938) .
Dopis s 19, 20 a 50 do Drážďan (12 .řijna 1938) .
Dopis s 19, 20 a 50 ze Šluknova do Drážďan (12 .řijna 1938)

Zdroje:

1. Handbuch der Sudetenphilatelie, Gerhard A. Späth (2021)

2. Die Postwertzeichnen des Sudetenlandes, J. Hugo Hörr (1941/1963)

3. modernidejiny.cz 4. Michel – Deutschland-Spezial 2021

4. POFIS Československo 1918 -1939 (2015)

6. Die Briefmarken und Sonderstempel des Sudetenlandes, Siegfried Kluge (1939)